ОФИЦИАЛНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.003-0008-C01

 

 „Модернизация и обновяване на учебната среда - гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" 

На 25 март 2020 г. НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ официално приключва проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда - гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ Кръстьо Сарафов“ по Процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Договор РД-02-37-226/25.10.2016

На 17 февруари 2020 г. Държавната приемателна комисия (ДПК) прие всички извършени дейности по проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01: Инженеринг /Изготвяне на технически проекти, авторски надзор и извършване на СМР за обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура/; Доставка на съвременно оборудване и обзавеждане; Оценка за съответствие; Строителен надзор; Инвестиционен контрол; Дейности по  осигуряване на публичност и визуализация; Управление на проекта; Въвеждане в експлоатация и прие без забележки находящата се на ул. „Стефан Караджа“ сграда „Б“ на НАТФИЗ.


Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се изпълни от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Общата му стойност е 3 018 750,16 лв., от които европейско съфинансиране: 2 548 571,63 лв., национално съфинансиране: 449 747,93 лв. и собствен принос на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”: 20 430,60 лв.

Церемонията за откриване на обект – сграда „Б“ на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ ще се проведе на 24 март от 16.00 ч., на ул. „Стефан Караджа“ №126. Откриването ще бъде записано и излъчено online през електронните платформи на Академията.

Поради въведеното в България извънредното положение, наложено от пандемията от COVID-19 и указанията на МРРБ за дейностите по „публичност“, заложените в проекта Финална пресконференция и Откриване на обекта, ще бъдат проведени по алтернативен начин – online. Заповядайте на електронните платформи на НАТФИЗ (http://natfiz.bg/, https://www.facebook.com/natfiz.bg/), за да видите проф. д-р Станислав Семерджиев, който ще представи резултатите от проекта. Използвайте социалните мрежи, за да споделите мнение и зададете въпроси, на които Ректорът и екипът за управление на проекта ще отговарят online.

Екипът по управление на проекта изказва специална благодарност към екипа в МРРБ, за указаната подкрепа при изпълнението на проекта

 

НАТФИЗ „Кр. Сарафов“