Съобщение от Патентно ведомство на Република България

OT 15:18:01 08-10-2019
AM1516OT.006
Патентно ведомство - съобщение

Съобщение
от Патентно ведомство
на Република България


Съобщение
от Патентно ведомство на Република България,

Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004-0002-C03 "Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост", на 20.09.2019 г., от 10:00 часа, в Парк хотел "Витоша", Зала номер 1, гр. София, ул. "Росарио" номер 1, се проведе и третият от поредицата обучителни семинари на тема: "Начини на защита на обектите на индустриална собственост и ползите от това. Закрилата на изобретенията с патент", който беше официално открит от д-р Давид Сукалински - заместник-председател на Патентно ведомство на Република България и Ръководител на проекта.
Участниците - представители на малки и средни предприятия, представители по индустриална собственост, бизнеса, потребителите на услуги и граждани, бяха запознати подробно и задълбочено с националните патенти за изобретения, европейските патенти и сертификатите за допълнителна закрила като обекти на индустриална собственост.
В следобедната сесия беше разгледан сертификата за допълнителна закрила (SPC) като обект на индустриална собственост, неговото издаване, обхват на правна закрила, както и процедурата по обжалване на решения, постановени във връзка с производствата по регистрация, исканията за обявяване на недействителност на патенти и сертификати за допълнителна закрила.
/АМ/