Становище на КРС във връзка с извършената проверка на БНР

OT 18:51:01 20-09-2019
PP1849OT.017
КРС - становище - БНР

Становище на КРС във връзка
с извършената проверка
на БНР


СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е издала на Българското Национално радио (БНР)разрешение за ползване на радиочестотен спектър за аналогово радиоразпръскване, по силата на което радиото е длъжно да осигурява непрекъснатост на излъчването от предавателните станции на територията на цялата страна.
На 13.09.2019 г. КРС извърши проверки във връзка с преустановяване на излъчването на програма "Хоризонт" на БНР, в хода на които е установено, че БНР е нарушило условията на издаденото от КРС разрешение.
На 13.09.2019 г. инспекторите на КРС констатираха прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" и извършиха проверка в БНР. От БНР не са предоставени доказателства за наличие на технически проблем, наложил прекъсването на излъчването на програма "Хоризонт". Констатирано е, че и двете програми на БНР "Хоризонт" и "Христо Ботев" използват един и същи оптичен пренос между БНР и "НУРТС България" ЕАД, който на 13.09.2019 г. не е бил прекъсван. Не е констатирано прекъсване на излъчването на програма "Христо Ботев".
При извършената проверка в "НУРТС България" ЕАД беше установено прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" на територията на цялата страна от 64 предавателни станции. Констатирано е, че на 13.09.2019 г. в периода 09:00 ч. до 17:00 часа е предвидена годишна техническа профилактика единствено на РРТС "Белоградчик", РРТС "Ивайловград" и РРТС "Трещеник".

В хода на проверката беше установено, че на 12.09.2019 г. в 9:26 ч. техническият директор на БНР е изпратил електронно съобщение (e-mail) до началника на отдел "Радиоразпръскване"на "НУРТС БЪЛГАРИЯ" ЕАД с искане да бъде прекратено излъчването на програма "Хоризонт" на 13.09.2019 г. на територията на цялата страна за времето от 06 до 11 часа поради профилактика на студийния комплекс. На 12.09.2019 г. от "НУРТС БЪЛГАРИЯ" ЕАД е изпратено електронно съобщение до техническия директор на БНР, че няма да се подава сигнал на програма "Хоризонт" в исканото време. На 13.09.2019 г. в 8:07 ч., отново чрез електронно съобщение, от техническия директор на БНР е поискано възстановяване на сигнала на програма "Хоризонт" в 10:20 ч.
От "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"(БТК) ЕАД е поискана информация има ли регистриран сигнал от БНР относно оптичния пренос между БНР и "НУРТС БЪЛГАРИЯ" ЕАД. Констатирано е, че към 14:54 ч. на 13.09.2019 г. за предходните 48 часа в БТК не е постъпил сигнал от БНР.
Комисията установи, че не са били налице нормативно установени основания, които да дават право на БНР да прекъсне излъчването на програма "Хоризонт" на 13.09.2019 г., в периода от 06:30 часа до 10:30 часа.
Въз основа на описаната фактическа обстановка, на 17.09.2019г. на БНР е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение. На 20.09.2019 г. изтича 3-дневният законов срок за възражение от страна на нарушителя срещу констатациите в акта, след което следва издаване на наказателно постановление.
Предвидената санкция в Закона за електронните съобщения за извършеното от БНР нарушение е в размер от 10 000 до 100 000 лева.
На 16.09.2019 г. КРС предостави материалите от извършената проверка на БНР на Върховната касационна прокуратура.


/ПП/