СЪОБЩЕНИЕ от ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

OT 09:52:01 16-09-2019
AM0950OT.003
Патентно ведомство - съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
от ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


На 20.09.2019 г., от 09.30 часа, в зала 1, на Парк хотел Витоша, гр. София, ул. Росарио 1, ще се проведе Обучителен семинар номер 3, на тема: "Начини на защита на обектите на индустриална собственост и ползите от това. Закрилата на изобретенията с патент", в рамките на проект BG16RFOP002-1.004-0002 - "Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обучителният семинар ще бъде насочен към представители на малки и средни предприятия, бизнеса, потребителите на услуги и граждани. Участниците ще бъдат запознати с патента и сертификата за допълнителна закрила - SPC като обекти на индустриална собственост. Както и с основните моменти и особености на процедурите провеждани пред Патентно ведомство на Република България
При желание за участие, моля да потвърдите не по-късно от 17септември 2019 г., като посочите Вашето име, фамилия, длъжност и организация на e-mail: vania.todorova@ciela.com
Програмата на събитието може да намерите тук.
/АМ/