Изявление на Министерството на външните работи на Индия за Националния регистър на гражданите в щата Асам

OT 16:19:01 02-09-2019
KL1617OT.026
Индия - Национален регистър на гражданите - съобщение за медиите

Изявление на Министерството на
външните работи на Индия за Националния
регистър на гражданите в щата Асам


1. Вчера службата на държавния координатор на Националния регистър на гражданите (НРГ) в Асам пусна съобщение за пресата относно публикуването на окончателния НРГ на 31 август 2019 г.

2. Оттогава отделни чуждестранни медии съдържат коментари относно аспекти на окончателния НРГ, които са неверни.

3. Нека започна с предисторията. Правителството на Индия подписа споразумението от Асам през 1985 г. с обещанието да се грижи за интересите на гражданите на Асам. НРГ има за цел да задейства споразумението от Асам, подписано през 1985 г. между правителството на Индия, правителството на щата Асам, Съюза на студентите в Асам (AASU) и Всенародното сдружение на Асам за народна съпротива, включващо представители на различни (AAGSP). Върховният съд на Индия възложи на правителството да изпълни ангажимента през 2013 г. Това доведе до процеса на актуализиране на Националния регистър на гражданите в Асам през 2015 г.

4. Актуализирането на НРГ е законоустановен, прозрачен, правен процес, възложен от Върховния съд на Индия. Това не е процес, ръководен от изпълнителната власт. Процесът се наблюдава пряко от Върховния съд и правителството действа в съответствие с директивите, издадени от съда. Най-висшият съд на страната сам е определил крайните срокове за всички стъпки, които са предприети досега.

5. НРГ е справедлив процес, основан на научни методи. Включването в НРГ е уникален процес, тъй като се основава на "прилагане", а не на "преброяване от къща в къща". Това означава, че всяко лице в Асам би могло да поиска да бъде включено в списъка въз основа на документация, която да доказва родословие, водещо началото си от правоимащо лице, т.е. лице, което е било жител на Асам към 24 март 1971 г.

6. Това е недискриминационен процес, който не оставя място за предубеденост и несправедливост. Видно от формуляра за кандидатстване за въвеждане на данни в НРГ, в заявлението няма колона, която да изисква религията на заявителя.

7. Всеки, който е изключен от списъка на този етап, има право да подаде жалба до определения Трибунал в рамките на 120 дни след получаване на уведомление за изключване. Всички обжалвания и изключени дела ще бъдат разгледани от Трибунала, т.е. чрез съдебен процес. Съдебният процес ще започне едва след изтичане на срока за обжалване. След това всеки, който все още не е удовлетворен от решението за изключване, ще има право да се обърне към Върховния съд на Асам и след това до Върховния съд.

8. Изключването от НРГ не оказва влияние върху правата на отделните жители на Асам. Тези, които не са в окончателния списък, няма да бъдат задържани и ще продължат да се ползват от всички права както преди, докато не се изчерпат всички налични средства съгласно закона. Това не превръща изключеното лице в човек "без гражданство". Също не го третира и като "чужденец" в правния смисъл на термина. Такива хора няма да бъдат лишени от законовите права, от които са се ползвали преди.

9. Правителството на Индия дори ще съдейства за предоставянето на указания как хората да се справят с подобни жалби. Чрез окръжните органи за правно обслужване правителството предвижда да предоставя правна помощ на нуждаещите се. Щатът Асам гарантира предоставянето на безплатна правна помощ на всяко лице, изключено от списъка, което не е в състояние да си позволи правна помощ. Това се прави, за да се даде възможност на хората, особено на слоевете в неравностойно положение, да имат достъп до възможно най-добрата правна помощ.

10. За да ускори процеса на получаване на заявления за включване, правителството на щата допълнително добавя 200 съдилища към съществуващите 100 трибунала. Други 200 трибунали ще бъдат създадени от щата Асам до декември 2019 г. Трибуналите ще бъдат създадени на ниво райони от блокове за удобство на жалбоподателите.

11. Индия, като най-голямата демокрация в света, е утвърдила "равни права за всички" и "спазване на върховенството на закона" в своята Конституция. Независимата съдебна система и напълно самостоятелни държавни институции, работещи в защита на правата на човека, са неразделна част от нашата политическа структура и традиции. Всяко решение, което бъде взето по време на процеса на прилагане на НРГ, ще бъде вземано в рамките на индийското законодетелство и ще съответства на демократичните традиции на Индия.

/КЛ/