Допълнителна информация на Министерството на отбраната на Бразилия относно случващото се в Амазония

OT 13:39:31 29-08-2019
MG1337OT.014
Посолство на Бразилия в София: съобщение за медиите

Допълнителна информация на Министерството на отбраната на Бразилия относно случващото се в Амазония


Ministry of Defense of Brazil


(the images can be seen on the link:
https://www.defesa.gov.br/noticias/
59949-imagem-de-satelite-mostra-reducao-
das-areas-atingidas-por-incendios)

According to satellite images from the Amazon Protection System (Sipam) of the Ministry of Defense of Brazil, there has been a reduction in the number of areas affected by fires in the Legal Amazon between Saturday (24) and Monday (26) . The Sipam satellite identifies the most critical areas affected by fire spots. The system helps to guide teams on the ground.

Operation Green Brazil (#opera??overdebrasil) is in its third day [on Monday 26th] and has involved so far around 2,500 military personnel, 15 aircraft (airplanes and helicopters), 210 vehicles and 10 boats. It started after the decree determining the deployment of the Armed Forces in the operations of Environmental Law and Order Operations (known as GLOA), last Friday 23rd. This measure is in place until September 24th.

Military operations from the three forces (Navy, Army and Air Force) are being coordinated by the Amazon Military Command and by the Northern Military Command. The first is located in Manaus and is responsible for the states of Amazonas, Acre, Rond?nia, Roraima, Amap? and parts of Maranh?o. The Northern Military Command is located in Bel?m and is responsible for the states of Par?, Amap?, Maranh?o and parts of Tocantins.

While the efforts to combat the fires continue, new fire brigades are being trained and a number of preventive, investigative and awareness-raising actions are being undertaken.

The Armed Forces work in support of state governments and in subsidiary activities in border areas, in indigenous lands and areas belonging to the Federal Government. It is an integrated effort between different institutions and public security authorities, such as the National Force, Military Fire Brigades, fire prevention and firefighting squads from the Brazilian Institute for the Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA), ilitary Environmental Police forces and the Operational and Managing Center of the Amazon Protection System (CENSIPAM).

In the afternoon of Monday 26th, the President of Brazil Jair Bolsonaro surveyed the activities
undertaken by the Joint Operations Centre at the headquarters of the Ministry of Defense. He was received by the Minister of Defense, Fernando Azevedo, and was accompanied by the Chief of Staff of the Presidency, Onyx Lorenzoni, the Minister of Justice, Sergio Moro, the Minister of Foreign Affairs, Ernesto Ara?jo, the Minister of the Secretariat of Government, General Ramos, and the Minister for Institutional Security, General Augusto Heleno. Also present were the Commanders of the Armed Forces, Admiral Ilques
Barbosa of the Navy, General Edson Leal Pujol of the Army and Brigadier Antonio Carlos Moretti Bermudez of the Air Force, as well as the spokesperson of the Presidency, General Ot?vio R?go Barros.

In the end of the meeting, the Minister of Defense emphasized the rapid response of Operation Green Brazil. "I am proud of the work of the Armed Forces in coordination with other agencies. It is obviously not an easy situation, but it is under control and we see improvement in the regions affected by the fire."
The GLOA was established to help nine states in the Legal Amazon. Among these, seven were already authorised to receive aid by the Presidency.


НЕОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД
Министерство на отбраната на Бразилия
(изображенията могат да се видят на линка:
https://www.defesa.gov.br/noticias/
59949-imagem-de-satelite-mostra-
reducao-das-areas-atingidas-por-incendios)

Според сателитни снимки от системата за защита на Амазонка (Сипам) на Министерството на отбраната на Бразилия, има намаляване на броя на районите, засегнати от пожари в официално защитената част на Амазония между събота (24) и понеделник (26). Сателитът Sipam идентифицира най-критичните зони, засегнати от пожарни петна. Системата помага да се ръководят екипи на място.
Операция "Зелена Бразилия" (Opera??o Verde Brasil) е в третия си ден [в понеделник на 26-ти] са се включили досега около 2500 военнослужещи, 15 (самолети и хеликоптери), 210 превозни средства и 10 лодки. Тя започна след постановлението за определяне на разполагането на въоръжените сили в операциите по опазване на реда и околната среда (известни като GLOA) миналия петък, 23-и. Тази мярка е в сила до 24 септември.

Военните операции от трите сили (флот, армия и военновъздушни сили) се координират от Военното командване на Амазония и от Северното военно командване. Първото се намира в Манаус и покрива щатите Амазонас, Акра, Рондония, Рорайма, Амапа и части от Мараняо. Северното военно командване се намира в Белем и отговаря за щатите Пара, Амапа, Мараняо и части от Токантин.
Докато усилията за борба с пожарите продължават, се обучават нови пожарни отряди и се предприемат редица превантивни, разследващи и повишаващи осведомеността действия.

Въоръжените сили работят в подкрепа на държавните правителства и в спомагателните дейности в граничните райони, през местни земи и райони, принадлежащи на федералното правителство. Това е интегрирано усилие между различни институции и органи за обществена сигурност, като Националните сили, Военната пожарна, противопожарни бригади и противопожарни отряди от Бразилския институт по околна среда и Възобновяеми природни ресурси (IBAMA), военни полицейски сили по околната среда и Оперативния Център за управление на системата за защита на Aмазония (CENSIPAM).

Следобед на 26 понеделник президентът на Бразилия Жаир Болсонаро направи проучване на дейностите предприети от Центъра за съвместни операции в централата на Министерството на отбраната. Той беше приет от министъра на отбраната Фернандо Азеведо и беше придружен от началника на личноия състав на Президентството, Оникс Лоренцони, министърът на правосъдието, Серхио Моро, министърът на външните работи, Ернесто Араужо, министърът на правителствения секретариат генерал Рамос и министърът на за институционална сигурност, генерал Аугусто Хелено. Присъстваха и командирите на въоръжените сили адмирал Илкес Барбоза от ВМС, генерал Едсън Лиал Пухол от армията и бригаден Антонио Карлос Морети Бермудес от военновъздушните сили, както и говорителят на президентството генерал Отавио Рего Барос.

В края на срещата министърът на отбраната наблегна на бързата реакция на операция Зелена Бразилия. "Гордея се с работата на въоръжените сили в координация с други агенции. Явно ситуацията не е лесна, но тя е под контрол и виждаме подобрение в районите, засегнати от пожара. "
GLOA е създаден, за да помогне на девет държави в официално защита. Сред тях вече бяха седемупълномощен да получава помощ от председателството.

Ambassador's Office
Tel.:++359 2 971 98 19
Fax: ++359 2 971 28 18
http://sofia.itamaraty.gov.br
Embassy of Brazil
5, Veliko Tarnovo St.
Sofia 1504


/МИГ/