В националния пресклуб на БТА

OT 12:06:31 09-08-2019
AM1205OT.002
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 11 август, неделя, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция на
Националната пациентска организация "Лечение с хомеопатия"
на тема:
Представяне на Националната пациентска организация "Лечение с хомеопатия": потребност, мисия, цели, дейности.
Искане за отмяна на чл.167 ал.2 от Закона за здравето, регламентиращ правото да се практикува хомеопатия:
Чл.167 (2) "Право да практикуват хомеопатия имат български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионално направление "Медицина" или "Дентална медицина".
- Какви са истинските цели на тази разпоредба?
- Чии интереси защитава тя?
- Кои експерти са подготвили този документ?
- Какво е отношението на обществото: държавни институции, съсловни и пациентски организации, медии, интелектуален елит на нацията?
- Кой носи отговорност за нанесените щети?
Действия, които организацията ще предприеме за отмяна на разпоредбата.

Участници: Виктор Попов - председател на Националната пациентска организация "Лечение с хомеопатия", Маринела Вушева - заместник -председател, и Ана Попова - заместник-председател.
/АМ/