ЕС докладва за напредъка в борбата с дезинформацията преди заседанието на Европейския съвет

OT 15:38:01 14-06-2019
MI1536OT.019
ЕС - дезинформация

ЕС докладва за напредъка в борбата с
дезинформацията преди заседанието на Европейския
съвет


COMM-REP-BG-PRESS@ec.europa.eu

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
София, 14 юни 2019 г.

ЕС докладва за напредъка в борбата с дезинформацията преди заседанието на Европейския съвет

Защитата на демократичните ни процеси и институции от дезинформация е огромно предизвикателство за обществата по цял свят. За да се справи с него, ЕС демонстрира лидерство и създаде стабилна рамка за координирани действия при пълно зачитане на европейските ценности и основните права. В днешното съвместно съобщение се посочва как планът за действие за борба с дезинформацията и пакетът от мерки за изборите са помогнали да се противодейства на дезинформацията и да се запази интегритетът на изборите за Европейски парламент.

Днес Европейската комисия и върховният представител докладват за постигнатия напредък в борбата с дезинформацията и основните поуки, извлечени от европейските избори. Това е техният принос към дискусиите между лидерите на ЕС през следващата седмица.

В прикачения документ ще откриете подробна информация и съвместно изявление на върховния представител и заместник-председател Федерика Могерини, заместник-председателя на Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, комисаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисаря, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг и комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.

Лица за контакти с медиите:
" Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
" Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)


Европа, която закриля: ЕС докладва за напредъка в борбата с
дезинформацията преди заседанието на Европейския съвет

Брюксел, 14 юни 2019 r.

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес Комисията и върховният представител докладват за постигнатия напредък в
борбата с дезинформацията и основните поуки, извлечени от европейските избори.
Това е техният принос към дискусиите между лидерите на ЕС през следващата седмица.
Защитата на демократичните ни процеси и институции от дезинформация е огромно
предизвикателство за обществата по цял свят. За да се справи с него, ЕС демонстрира лидерство и създаде стабилна рамка за координирани действия при пълно зачитане на европейските ценности и основните права. В днешното съвместно съобщение се посочва как планът за действие за борба с дезинформацията и пакетът от мерки за изборите са помогнали да се противодейства
на дезинформацията и да се запази интегритетът на изборите за Европейски парламент.
В съвместно изявление върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини,заместник-председателят на Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар,комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха:
Рекордно високата избирателна активност на изборите за Европейски парламент бе знак за повишения интерес на гражданите към европейската демокрация. Нашите действия, в това число създаването на мрежи за изборно сътрудничество на национално и европейско равнище, помогнаха за опазване на демокрацията от опити за манипулация.
Уверени сме, че нашите усилия са допринесли за ограничаване на въздействието на операциите по дезинформация, включително от чуждестранни лица, чрез по-тясно сътрудничество между ЕС и държавите членки. Въпреки това трябва да се направи още много. Европейските избори все пак бяха засегнати от дезинформация. Не бива u1076 да приемаме това като нещо нормално. Злонамерените лица постоянно променят своите стратегии. Трябва да се стремим винаги да бъдем пред тях.
Борбата с дезинформацията е общо и дългосрочно предизвикателство за институциите на ЕС и държавите членки.
В периода преди изборите видяхме доказателства за координирано неавтентично поведение, целящо разпространяване на разединяващи материали по онлайн платформите, включително чрез използване на ботове и фалшиви профили. Така че онлайн платформите носят специална отговорност в борбата с дезинформацията. С активна подкрепа от наша страна, Facebook, Google и Twitter постигнаха известен напредък в рамките на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Последните им месечни доклади, които публикуваме днес, потвърждават тази
тенденция. Сега очакваме онлайн платформите да запазят набраната скорост и да увеличат усилията си и да изпълнят всички ангажименти, поети по Кодекса.
Въпреки че е твърде рано да се правят заключения за степента и въздействието на
дезинформацията по време на последните избори за Европейски парламент, е ясно, че действията на ЕС - с помощта на множество журналисти, проверители на факти, платформи, национални органи, научни работници и представители на гражданското общество - спомогнаха за възпрепятстване на атаките и изобличаване на опитите за намеса в нашите демократични процеси. Подобрената информираност на обществеността направи по-трудно манипулирането на обществения дебат от злонамерени лица.
По-конкретно, действията на ЕС бяха съсредоточени върху четири допълващи се направления: ЕС укрепи своите способности за откриване и борба с дезинформацията чрез оперативните групи за стратегическа комуникация и Звеното на ЕС за синтез на информацията за хибридните заплахи към Европейската служба за външна дейност. Освен това Съюзът подобри координацията на действията за реагиране, като създаде система за бързо предупреждение с цел улесняване на обмена на информация между държавите членки и институциите на ЕС.
1.
2. ЕС работи с онлайн платформите u1080 и индустрията чрез доброволен Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, за да се увеличи прозрачността на политическите съобщения и да се предотврати манипулативното използване на техните услуги, както и за да може потребителите да са наясно защо виждат конкретно политическо съдържание и реклами, откъде идват те и кой стои зад тях
Комисията и върховният представител, в сътрудничество с Европейския парламент,
помогнаха за подобряване на осведомеността и устойчивостта на обществеността по
отношение на дезинформацията, по-специално чрез по-широко разпространение на
базирани на факти съобщения и подновени усилия за насърчаване на медийната грамотност.
3.
Комисията подкрепя усилията на държавите членки за осигуряване на целостта на изборите и укрепване на устойчивостта на демократичните системи в ЕС. Създаването на мрежи за изборно сътрудничество на национално равнище и на равнището на ЕС, с връзки към системата за бързо предупреждение, подобри сътрудничеството по потенциални заплахи.
4.
Въпреки това има какво още да се направи за защита на институциите и демократичните процеси в Съюза. Дезинформацията е бързо променяща се заплаха. Тактиките, използвани от разпространителите на дезинформация в Съюза и извън него, по-конкретно свързаните с руски източници, се развиват със същите темпове като мерките, приемани от държавите и онлайн платформите. Необходими са непрекъснати научни изследвания и адекватни човешки ресурси, за
да се противодейства на новите тенденции и практики, за да се откриват и разобличават дезинформационните кампании и за да се повиши подготвеността на европейско и национално равнище.
Актуална информация от онлайн платформите съгласно Кодекса за
поведение Онлайн платформите носят специална отговорност в борбата срещу дезинформацията. Днес Комисията публикува и последните месечни доклади на Google, Twitter и Facebook в рамките на саморегулаторния Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията. В докладите от месец май се потвърждава тенденцията от предходните оценки u1085 на Комисията. От януари насам всички
платформи са постигнали напредък по отношение на прозрачността на политическата
реклама и публичното оповестяване на такива реклами в библиотеки, които предоставят полезни инструменти за анализ на разходите за реклами от страна на политици в ЕС. Facebook е взел мерки за гарантиране на прозрачността на тематично ориентираната реклама, но Google и Twitter изостават в това отношение.
Усилията за гарантиране на целостта на услугите са помогнали за ограничаване на опитите за манипулиране, насочени към европейските избори, но платформите трябва да обяснят по-добре как дезактивирането на ботове и фалшиви профили е ограничило разпространението на дезинформация в ЕС. Google, Facebook и Twitter докладваха за подобрения в контрола над рекламното позициониране с цел ограничаване на злонамерените практики от типа "кликбейт" и намаляване на приходите от реклами на лицата, разпространяващи дезинформация. Въпреки
това не е постигнат достатъчен напредък в разработването на инструменти за повишаване на прозрачността и надеждността на уебсайтовете, на които се хостват реклами.
Въпреки постигнатото, трябва да бъде направено още много. Всички онлайн платформи трябва да предоставят по-подробна информация, позволяваща идентифицирането на злонамерени лица или държави членки, към които са насочени атаките. Платформите следва също да засилят своето сътрудничество с проверителите на факти и да създадат възможности за потребителите за по-
добро откриване на дезинформация. Не на последно място, платформите следва да предоставят на изследователската общност реален достъп до данни съгласно правилата за защита на личните данни. В тази връзка неотдавнашната инициатива на Twitter да предостави имащи отношение набори от данни за целите на научните изследвания поставя началото на нови възможности за независими изследвания на операциите по дезинформация, провеждани от злонамерени лица.
Освен това Комисията призовава платформите да приложат своите политики за прозрачност на политическите реклами и към бъдещите национални избори в държавите членки.
Следващи стъпки
Както бе посочено в заключенията на Европейския съвет от месец март, той ще разгледа отново въпроса за защитата на изборите и борбата с дезинформацията на срещата си през юни.
Днешният доклад ще бъде използван в дискусиите на тази среща от лидерите на ЕС, които ще определят посоката на бъдещите политически действия.
Комисията и върховният представител са решени да продължат своите усилия за защита на демокрацията в ЕС от дезинформация и манипулации. По-късно тази година Комисията ще докладва за изпълнението на пакета от мерки за изборите и ще оцени ефективността на Кодекса IP/19/2914 за поведение. Въз основа на доклада и оценката Комисията може да предложи допълнителни действия за осигуряване и подобряване на ответните мерки на ЕС по отношение на заплахата.
Контекст
Европейският съюз активно се бори с дезинформацията от 2015 г. В резултат от решение на Европейския съвет през март 2015 г. да се вземат мерки във връзка с текущите дезинформационни кампании на Русия бе създадена Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). През 2016 г. беше приета съвместна рамка за борба с хибридните заплахи, последвана от съвместно съобщение относно повишаването на устойчивостта и укрепването на способностите за борба с хибридните заплахи през 2018 г.
През април 2018 г. Комисията очерта европейски подход и инструменти за саморегулиране за борба с онлайн дезинформацията. През октомври 2018 г. Кодексът за поведение бе подписан от Facebook, Google, Twitter и Mozilla, както и от търговски асоциации, представляващи онлайн платформи, рекламната индустрия и рекламодателите. Освен това Facebook, Google и Twitter поеха ангажимент да докладват ежемесечно относно предприетите мерки в периода преди
изборите за Европейски парламент. С подкрепата на Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA) Комисията следеше отблизо напредъка и публикуваше месечни оценки заедно с представените доклади. На 22 май Microsoft също u1089 се присъедини към
Кодекса за поведение и се ангажира да спазва всички задължения по него.
Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията е тясно свързан с препоръката, включена в пакета от мерки за изборите, който председателят Юнкер представи в речта си за състоянието на Съюза през 2018 г. и който цели осигуряването на свободни, честни и сигурни избори за Европейски парламент. Мерките включват повишаване на прозрачността на рекламата с политическо съдържание в интернет и възможност за налагане на санкции за незаконно
използване на лични данни с цел да се повлияе върху резултатите от европейските избори.
Държавите членки бяха посъветвани също така да създадат национални мрежи за изборно сътрудничество и да участват в европейска мрежа за изборно сътрудничество.

За повече информация
Информационен документ: План за действие за борба с дезинформацията - доклад за напредъка
Съвместен доклад относно изпълнението на Плана за действие за борба с дезинформацията
План за действие за борба с дезинформацията
Пакет от мерки за гарантиране на свободни и честни европейски избори
Доклади от месец май за изпълнението на Кодекса за поведение
Кодекс за поведение - въпроси и отговори
Европейски избори - EUvsDisinfo
Следвайте ни в Twitter: @FedericaMog, @Ansip_EU, @VeraJourova, @JKingEU, @GabrielMariya
@EUvsDisinfo
@EU_MediaLit
Лица за контакти с медиите:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)
Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
Related documents
factsheet_disinfo elex_140619 final.pdf
Related media
How serious is the threat of disinformation on our democracy?
Illustration


/МИМ/