СЪОБЩЕНИЕот ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

OT 10:55:02 18-04-2019
AM1054OT.002
Патентно ведомство - съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
от ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


На 10.05.2019 г., от 09.30 часа, в зала 1, на Парк хотел Витоша, гр. София, ул. Росарио 1, ще се проведе Обучителен семинар номер 2, на тема: "Начини на защита на обектите на индустриална собственост и ползите от това. Промишленият дизайн като обект на индустриална собственост", в рамките на проект BG16RFOP002-1.004-0002 - "Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обучителният семинар ще бъде насочен към представители на малки и средни предприятия, бизнеса, потребителите на услуги и граждани. Участниците ще бъдат запознати с промишления дизайн като обект на индустриална собственост и механизмите за неговата защита.

При желание за участие, моля да потвърдите не по-късно от 07 май 2019 г., като посочите Вашето име, фамилия, длъжност и организация на e-mail: vania.todorova@ciela.com.
/АМ/