Европейски корпус за солидарност: Комисията отправя нова покана за представяне на предложения за проекти

OT 15:25:31 10-08-2018
PA1523OT.014
Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейски корпус за солидарност: Комисията отправя
нова покана за представяне
на предложения за проекти


Брюксел, 10 август 2018 r.

Европейската комисия приканва заинтересованите страни да представят идеи за
проекти в рамките Европейския корпус за солидарност. Бяха заделени общо 44 милиона
евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в които ще могат да участват млади хора от
цяла Европа и извън нея.
Това е първата от серия покани, които ще позволят на най-малко 100 000 младежи да
участват в корпуса до края на 2020 г.
Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер каза: Със
стартирането на тази нова покана по линия на Европейския корпус за солидарност ние
изпълняваме поетия от нас ангажимент за създаване на повече възможности за младите хора да участват в дейности за солидарност. Европейският корпус за солидарност, който е финансиран от бюджета на ЕС, е най-подходящата рамка, за да могат младите хора да учат, споделят и оползотворяват своята енергия за общото благо.
Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви:
Солидарността е една от основните ценности на Европейския съюз. Отново младите хора в ЕС показаха желанието си да помогнат на нуждаещите се. Със създаването на специална рамка и осигуряването на необходимото финансиране за периода 2018Ч2020 г. искаме да им дадем повече възможности да участват, включително възможността да сформират групи от доброволци и да представят собствени идеи за проекти за солидарност.
Комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен добави: Европейският корпус за солидарност помага на младите хора в професионалното им развитие и интегрирането им на пазара на труда. Със своето силно европейско измерение, свързано със солидарността, корпусът дава изключителна възможност на младите хора да развиват междуличностни умения и да придобиват нови знания, като всичко това носи добавена стойност за тях и обществото като цяло.
Кои проекти са допустими?
Отправената днес покана обхваща най-широкия досега спектър от проекти: освен дългосрочна
индивидуална доброволческа дейност, стажове и работни места в областта на солидарността, ще
бъдат допустими следните проекти:
организациите ще могат да предлагат краткосрочни проекти (с продължителност между две
седмици и два месеца) за екипи от доброволци. Организациите трябва първо да получат знак
за качество, за който могат да кандидатстват по всяко време, като изпратят заявление до
националната агенция по ДЕразъм +У или в някои случаи до Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура.
-
Не само публичните и частните организации, установени в държавите Ч членки на ЕС, могат
да кандидатстват за финансиране. Младите хора, регистрирани в Портала на Европейския
корпус за солидарност, също ще могат да сформират групи от най-малко 5 участника и сами
да създават дейности за солидарност, ръководени от младежи.
-
В някои проекти на Европейския корпус за солидарност в областта на доброволчеството могат
да участват и организации извън ЕС Ч от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, бившата
югославска република Македония и други държави партньори.
-
Следващи стъпки
Проектите по линия на поканата за представяне на предложения, която започва днес, ще бъдат
подбрани след като Европейският парламент и Съветът приемат официално предложението на
Комисията вследствие на политическото споразумение между тях от юни 2018 г. Крайният срок за
кандидатстване е 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите за екипи от доброволци, за
които крайният срок за кандидатстване е 18 февруари 2019 г.
Контекст
IP/18/4839
Подробните условия на поканата за представяне на предложения, отправена днес, включително
приоритетите и указанията за подаване на заявления за всеки проект, могат да бъдат намерени в
ръководството за Европейския корпус за солидарност.
Европейският корпус за солидарност започна работа през декември 2016 г. Оттогава 72 000
млади хора са се регистрирали и около 7000 от тях участват в дейности за солидарност.
През май 2017 г. Комисията направи предложение за предоставяне на над 340 милиона евро за
Корпуса на ЕС за солидарност и за укрепване на правната му структура, така че до края на
2020 г. да могат да участват 100 000 млади хора. През юни 2018 г. Европейският парламент и
Съветът постигнаха политическо споразумение относно това предложение, което понастоящем
трябва да бъде официално прието от тях. Междувременно могат да бъдат предприети
подготвителни стъпки, включително публикуването днес на поканата за представяне на
предложения.
На 11 юни 2018 г. Комисията представи предложението си за Европейския корпус за солидарност
след 2020 г., като разпредели 1,26 милиарда евро за участието на приблизително 350 000 млади
хора в дейности за солидарност.
За повече информация
Укрепване на Европейския корпус за солидарност: Съвместно изявление на комисарите Наврачич,
Йотингер и Тейсен (27 юни 2018 г.)
Фактологична справка: Европейският корпус за солидарност в действие
Съобщение за медиите: Европейски корпус за солидарност: Комисията предлага повече от 340
милиона евро, за да направи възможни 100 000 назначения до 2020 г.
Ръководство и покана на Европейския корпус за солидарност
Портал на Европейския корпус за солидарност
Лица за контакти с медиите:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)
Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
/ПА/