Столична община съобщава, че е издадена заповед за одобряване на "Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства - I етап" Текст на обявлението:

OT 13:51:31 18-05-2018
AM1350OT.002
Столична община - обявление

Столична община съобщава, че е издадена заповед за одобряване на "Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства - I етап"
Текст на обявлението:


На основание Решение на СОС номер 570 от 19.09.2017 г. и Заповед на Главния архитект на Столична община номер РА50-327/17.04.2018, в съответствие с изискванията на чл. 72, ал. 1 от АПК, Столична община съобщава, че е издадена заповед за одобряване на "Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства - I етап".
Схемата е изработена по възлагане на Центъра за градска мобилност и представлява първи етап от развитието на мрежата от зарядни станции на територията на града в изпълнение на общинската политика за поощряване на използването на екологични превозни средства като част от програмата за превръщането на София в зелен град.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на чл. 179 от АПК в едномесечен срок от съобщаването на издаването й пред Административен съд София-град.
Жалбите се подават до главния архитект на Столична община и се изпращат в Административен съд София-град от отдел "Правно-нормативно обслужване" на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община.
Схемата е публикувана на сайта на НАГ:
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/961
/АМ/