Информационен бюлетин за някои по-значими заседания на Съда на Европейския съюз в периода 5-16 март 2018 г.

OT 20:27:31 02-03-2018
PA2026OT.006
Съд на Европейския съюз - Служба "Преса и информация"

Информационен бюлетин за някои по-значими заседания
на Съда на Европейския съюз
в периода 5-16 март 2018 г.


Бюлетинът е уведомление относно висящи дела, предимно за медиите, който не обвързва Съда на Европейския съюз.
Изборът на делата не е изчерпателен и следва графика на Съда и на Общия съд.

СЪД
6 март 2018 г., 9.00 ч., вторник
Трети състав
Обявяване на решението по дело C-284/16, Словашка република/Achmea BV (DE)
(Преюдициално запитване - Договор за инвестиции, сключен през 1991 г. между Кралство Нидерландия и Чешка и Словашка федерална република - Механизъм за уреждане на спорове между инвеститори и държави)
През 1991 г. Чехословакия и Нидерландия сключват спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, съгласно която възникналите спорове между договаряща страна и инвеститор от другата договаряща страна се уреждат по споразумение или в противен случай - от арбитражен съд. През 1993 г., след разпада на Чехословакия, спогодбата запазва действието си по отношение на Словакия, в която от 2004 г. започва да осъществява дейност нидерландското застрахователно дружество Achmea BV в областта на частното здравно осигуряване.
През 2008 г. Achmea BV образува арбитражно производство срещу Словашката република по реда на спогодбата, претендирайки обезщетение от 65 милиона евро за претърпени вреди вследствие на настъпилите междувременно законодателни промени, които са ограничили силно дейността на частните застрахователни компании. През 2012 г. установеният във Франкфурт на Майн арбитражен съд присъжда на Achmea BV обезщетение от 22,1 милиона евро, което е оспорено от Словакия пред германските съдилища с твърдението, че арбитражната клауза в споразумението от 1991 г. не е съвместима с разпоредбите от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
2


Сезираният със спора Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) спира образуваното пред него обжалване и отправя преюдициално запитване до Съда, за да установи дали арбитражната клауза в споразумението от 1991 г. е съвместима с ДФЕС. Запитването предизвиква интереса на редица държави членки, които в хода на преюдициалното производство са представили свои становища "за" (Австрия, Германия, Нидерландия, Финландия, Франция) или "против" тази съвместимост (Гърция, Испания, Италия, Кипър, Унгария, Чехия и др.).
В представеното по делото на 19 септември 2017 г. заключение на генералния адвокат Melchior Wathelet се посочва, че разглежданият въпрос е от първостепенно значение с оглед на сключените в рамките на Съюза 196 двустранни спогодби за инвестициите, които понастоящем са в сила, и на множеството арбитражни производства между инвеститори и държави членки, в които Европейската комисия встъпва като страна в подкрепа на тезата, че двустранните спогодби за инвестиции в рамките на Съюза са несъвместими с Договора за функционирането на Европейския съюз, теза, която арбитражните съдилища системно отхвърлят като неоснователна.
След обстоен анализ генералният адвокат приема, че ДФЕС допуска съществуването на механизъм, какъвто е разглеждания, за решаване на споровете между инвеститор и държава чрез двустранна спогодба за защита на инвестициите, сключена преди присъединяването на някоя от договарящите се държави към Европейския съюз.
Езикът на производството по това дело е немски.
За решението предстои да излезе прессъобщение и на български език.
7 март 2018 г., сряда
Трети състав
Обявяване на решението по съединени дела C-274/16, flightright, C-447/16, Becker, и C-448/16, Barkan и др. (DE)
(Преюдициално запитване - Закъснял полет - Многоетапно пътуване - Място на изпълнението)
Трите дела се отнасят до различни закъснели полети на първия етап в многоетапно пътуване, вследствие на които пътниците са пропуснали последващите свързващи полети.
По дело C-274/16, flightright, полетът е трябвало да се осъществи през 2015 г. от Ибиса (Испания) до Дюселдорф (Германия) през Палма де Майорка (Испания).
По дело C-447/16, Becker, полетът е трябвало да се осъществи през 2013 г. от Берлин-Тегел (Германия) до Пекин (Китай) през Брюксел (Белгия).
По дело C-448/16, Barkan и др., полетът е трябвало да се осъществи през 2010 г. от Мелиля (Испания) до Франкфурт на Майн (Германия) през Мадрид (Испания).
Потърпевшите са предявили искове срещу въздушните превозвачи, които винят за провалените си пътувания. За полетите към Германия са потърсени обезщетения от установения в Испания превозвач, осъществил първия етап от полетите (Air Nostrum, L?neas A?reas del Mediterr?neo, SA), а за полета към Китай е потърсено обезщетение от осъществилия втория етап от полета превозвач, установен извън Европейския съюз (Hainan Airlines Co. Ltd).
Сезираните с тези производства германски съдилища са отправили преюдициални запитвания относно правната квалификация на различни аспекти от разглежданите спорове.
По дело C-274/16, flightright, запитващият Amtsgericht D?sseldorf (Районен съд Дюселдорф) иска да установи дали както мястото на излитане в първия етап, така и мястото на пристигане във
3


втория етап на пътуването се явяват място на изпълнение съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) щ 1215/20121, доколкото от изясняването на този въпрос зависи определянето на неговата международна компетентност да разгледа случая.
1 Регламент (ЕС) щ 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 351, 2012 г., стр. 1). Този регламент отменя Регламент (EО) щ 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 12, 2001 г. стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).
2 Вж. бележката по-горе.
3 Регламент (EО) щ 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) щ 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).
По дело C-447/16, Becker, запитващият Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) иска да установи, все във връзка с определянето на неговата международна компетентност за разглеждане на случая, както и с оглед на претендираното обезщетение, дали мястото на излитане за първата отсечка от маршрута следва да се счита също за място на изпълнение на услугата съгласно Регламент (ЕО) щ 44/20012.
По дело C-448/16, Barkan и др., отново Bundesgerichtshof иска да установи дали правното отношение между ищците в главното производство и Air Nostrum може да се определи като договорно, въпреки че между тях пряко не е сключван договор, тъй като самолетните билети са били закупени от друга компания, Iberia L?neas A?reas de Espa?a.
В представеното по тези съединени дела на 19 октомври 2017 г. заключение генералният адвокат Michal Bobek предлага на Съда да се произнесе в смисъл, че както мястото на излитане в първия етап, така и мястото на пристигане във втория етап се явяват място на изпълнение, когато искът е предявен срещу въздушния превозвач, изпълнил първия етап, в който е възникнало закъснението и който не е въздушният превозвач по договора с пътника. На Съда се предлага също така да приеме, че понятието "дела, свързани с договор" обхваща иска за обезщетение по Регламент (EО) щ 261/20043, предявен срещу опериращ въздушен превозвач, който не е страна по договора, сключен от засегнатия пътник с друг въздушен превозвач. Накрая, генералният адвокат счита, че определените в Регламент щ 44/2001 правила за съдебна компетентност не се прилагат за ответник, който е установен извън Европейския съюз.
Езикът на производството по тези дела е немски.
За решението предстои да излезе прессъобщение и на български език.
15 март 2018 г., четвъртък
Девети състав
Обявяване на решението по дело C-104/17, Cali Esprou (RO)
(Преюдициално запитване - Опаковки и отпадъци от опаковки - Замърсител - Такса в полза на национален фонд за околната среда)
Вследствие на извършена през 2015 г. данъчна ревизия, установеното в гр. Ръмнику Вълча дружество Cali Esprou SRL е задължено да заплати в полза на държавния Фонд "Околна среда" невнесена такса за изминали периоди, която съгласно румънското законодателство се заплаща от икономическите оператори, пускащи на вътрешния пазар опаковани стоки и опаковки.
4


Cali Esprou обжалва санкцията с твърдението, че не се явява замърсител по смисъла на Директива 94/62/ЕИО4 относно опаковките и отпадъците от опаковки, тъй като не се занимава с отпадъци от опаковки, а внася и разпространява на пазара вече опаковани стоки.
4 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 14, стр. 238).
5 Регламент (ЕО) щ 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (OВ L 264, стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 17, стр. 126).
След потвърждаването му по административен ред, данъчнооблагателният акт е потвърден и от Tribunalul V?lcea (Окръжен съд Вълча), чието решение Cali Esprou оспорва пред запитващата юрисдикция Curtea de Apel Pite?ti (Апелативен съд Питещи). С преюдициалния си въпрос апелативният съд иска да установи дали държава членка може да въвежда екологична такса за икономическите оператори, които пускат на вътрешния пазар опаковани стоки и опаковки, но не променят вида на стоките или опаковките по никакъв начин, а ги продават в същия вид на други икономически оператори, които на свой ред ги продават на крайния потребител.
Езикът на производството по това дело е румънски.
ОБЩ СЪД
14 март 2018 г., сряда
Седми състав
Обявяване на решението по дело T-33/16, TestBioTech/Комисия (EN)
(Околна среда - Разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана соя - Участие на обществеността в процеса на вземане на решения в областта на околна среда)
Между 2007 г. и 2010 г. дружествата Pioneer Overseas и Monsanto Europe правят искане да им се разреши да пуснат на пазара храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи генетично модифицирана соя.
Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) дава положително становище като приема, че с оглед на предвидената употреба генетично модифицираната соя е също толкова сигурна по отношение на възможните последици за здравето на човека или на животните, или по отношение на околната среда, колкото е и генетично немодифицирана соя.
Въз основа на становището на ЕОБХ на 24 април 2015 г. Комисията приема три решения за изпълнение, с които допуска на пазара продукти, съдържащи генетично модифицирана соя MON 87769, MON 87705 и 305423.
Неправителствената организация TestBioTech, която оспорва комерсиализирането на тези продукти, отправя искане до Комисията да направи вътрешно преразглеждане на решенията за изпълнение, основавайки се на т.нар. Орхуски регламент5, допускащ участието на неправителствени организации в процеса на вземане на решения по въпроси на околната среда.
Комисията отхвърля това искане с твърдението, че въпросите, които са свързани със здравната оценка на генетично модифицираните храни или фуражи, не могат да се разглеждат в рамките на
5


посочения регламент, тъй като те не се отнасят до оценката на рисковете за околната среда, а по-скоро до общественото здраве.
В подадената до Общия съд жалба TestBioTech настоява Комисията да направи вътрешно преразглеждане на приетите решения за изпълнение, доколкото те са актове, произтичащи от закон за околната среда по смисъла на Орхуския регламент, а въздействието на генетично модифицираните организми върху здравето на човека е въпрос на обществено здраве, който е свързан със състоянието на околната среда.
Езикът на производството по това дело е английски.
За решението предстои да излезе прессъобщение и на български език.
Обичайно съдебните заседания се провеждат в 9:30 ч., освен ако не е посочено друго.

Съд на Европейския съюз

тел.: +352 4303 4293

Съд на Европейския съюз
Люксембург
Служба "Преса и информация"
Отдел "България, Румъния, Хърватия"
Нанчо Нанчев
Тел : +352 4303 4293
http://www.curia.europa.eu
/ПА/