През второто тримесечие на 2019 г. средната заплата e 1260 лв. и нараства спрямо предходното с 4.3 на сто

През второто тримесечие на 2019 г. средната заплата e 1260 лв. и нараства спрямо предходното с 4.3 на сто

            През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1260 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 4.3 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт.
       Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11 на сто, а в частния - с 12.4 на сто.
          Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 9.1 на сто, и "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Образование" - по 7.3 на сто. 
        Средната брутна месечна работна заплата за април 2019 г. е 1281 лв., за май - 1246 лв., и за юни - 1253 лева.
           През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12 на сто спрямо второто тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Други дейности" - със 17.3 на сто, "Операции с недвижими имоти" - с 16.5 на сто, и "Образование" - с 15.5 на сто.
         Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2019 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3053 лева,    "Финансови и застрахователни дейности" - 2174 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 048 лева. Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 782 лева,    "Други дейности" - 924 лева, "Строителство" - 974 лева.
          По предварителни данни на Националния статистически институт наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. нарастват с 33.9 хил., или с 1.5 на сто, спрямо края на март 2019 г., като достигат 2.35 милиона.
        Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 28.4 на сто, "Операции с недвижими имоти" - със 7.9 на сто, и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.6 на сто. Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 2.4 на сто.
          В края на юни 2019 г. в сравнение с края на юни 2018 г. наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.0 хил., или с 0.1 на сто.

Източник: София