С новия Закон за социалните услуги ще се решат проблемите с неравномерното разпределение на социални услуги

С новия Закон за социалните услуги ще се решат проблемите с неравномерното разпределение на социални услуги

Секторът на социалните услуги се разви динамично през последните 15 годни, вече има количествено натрупване, но е време и за качествена промяна. Това заяви социалният министър Бисер Петков на семинар за журналисти в Костенец.
Проблем остава неравномерното разпределение на социалните услуги, трудно се контролира качеството на услугите, няма и стандарти.
Министър Бисер Петков представи новите моменти в проекта на Закон за социалните услуги. С новия закон ще бъде направена качествената промяна, заяви той.
По данни на АСП към октомври тази година има 1811 социални услуги, които се предоставят от 864 доставчици. Това са услуги както за деца, така и за възрастни. По думите на Бисер Петков услугите не са малко, но все още има затруднен достъп до тях поради неравномерното им разпределение.
Публичните доставчици продължават да доминират . В 218 от 265 общини има разкрити услуги държавно делегирана дейност, 47 общини не предлагат такива услуги.
Неправителственият сектор също вече навлиза активно в социалните услуги. Към 1 октомври има 184 договори за възлагане на делегирани дейности на частни доставчици .
В общо 1322 социални услуги, държавно делегирани дейности има и специализирани институции. Намаляват специализираните институции за деца - в момента те са само 14, предстои тяхното окончателно закриване, допълни Петков. Новият закон ще повиши качеството на социалните услуги чрез разширяване на достъпа до социални услуги, чрез включване на общодостъпни, създаване на система за контрол на качеството чрез разработване на стандарти и мониторинг на спазването на стандартите, отбеляза министър Бисер Петков.
Законът предлага регулации, с които да се гарантира, че ресурсът, който се насочва към сектора, ще има висока ефективност и потребителите ще са удовлетворени, допълни още министърът.
Проектът цели да стимулира публично-частното партньорство, защото у нас доминират публичните доставчици, каза още Бисер Петков.
С новия закон се въвежда планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на национална карта на социалните услуги. Картата ще се разработва въз основа на анализи на потребностите и планиране на общинско и национално ниво, но в съответствие с нормативно определени критерии. Предвижда се и нейното актуализиране. Ще бъде приета наредба за планирането на социалните услуги. Услугите, финансирани от държавния бюджет, ще бъдат класифицирани в три основни групи - услуги на общинско ниво, които задоволяват потребностите на населението от общината; услуги на областно ниво, които задоволяват потребностите на хората от цялата област; услуги на областно ниво, които задоволяват потребностите на хора от цялата страна.
Чрез планирането на социалните услуги на национално ниво (националната карта) ще се определят всички социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, като изрично е регламентирано, че това са услугите, които съответстват на приоритетите на държавната политика в областта на социалните услуги. В картата ще се определи и максималният брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. Националната карта ще се приема от Министерския съвет.
Определят се доставчиците на социални услуги, като от сегашния кръг доставчици отпада държавата. Сега държавата е посочена като доставчик на социални услуги, но на практика само ги финансира и контролира.

Източник: Костенец