ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:48:00 11-05-2013
RM2047IR.044
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 2597-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 2597-НС
София, 11 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба срещу заповед номер РД-20-04/24.04.2013 г.
на областния управител на област Разград

Постъпила е жалба с вх. номер 1656-НС от 10.05.2013 г. от
председателя на областния съвет на БСП област Разград срещу
заповед номер РД-20-04/24.04.2013 г. на областния управител на
област Разград с която е определено помещението за съхраняване
на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за
областната администрация и останалите книжа и материали. Прави
се оплакване, че за незаконосъобразност на заповедта, тъй като
не била връчена на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК,
помещението се намирало в сграда със смесена собственост и
безконтролен достъп, както и че пренасянето на книжата преди ЦИК
да се е произнесла за резултатите от гласуването е
недопустимо.
Жалбата е недопустима. Атакуваната заповед е акт на вътрешна
администрация и не подлежи на контрол пред ЦИК. Жалбоподателят
няма правен интерес от атакуване на заповедта, тъй като в
качеството на политическа партия БСП не е самостоятелен участник
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Отделно от това твърденията в жалбата за нарушения на ИК са
неоснователни.
От извършената служебна проверка в РИК - Разград и в областната
администрация се установи, че са взети всички мерки и
организационни действия за спазване на Изборния кодекс и
осъществяване дейността на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК при
спазване на ИК и Решение номер 2511-НС от 30.04.2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, 7 и 8 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от председателя на областния
съвет на БСП област Разград срещу заповед номер
РД-20-04/24.04.2013 г. на областния управител на област Разград.
Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова/РУМ/