ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:32:01 06-12-2021
TE1729IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1027-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1027-МИ
София, 6 декември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-362 от 03.12.2021 г. е постъпила преписка от ОИК - Исперих, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.
Приложени са: решение номер 196 от 07.04.2021 г. на ОИК - Исперих, с което на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 и чл. 42, ал. 3, изр. трето ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Ислям Шефкетов Хюсеинов като кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград; решение номер 205 от 29.11.2021 г. на ОИК - Исперих, решение номер 62 от 27.04.2021 г. на Разградския административен съд; таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес от официалната страница на ГД "ГРАО" за броя на населението по постоянен адрес на кметство Райнино към 15.09.2021 г. - 460, поради което в кметство Райнино, община Исперих, област Разград, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Исперих, област Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров
ЕЧ/ЛТ
/ТЕ/