ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:48:31 06-12-2021
TE1646IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1026-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1026-МИ
София, 6 декември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-353 от 30.11.2021 г. от Роман Чавдаров Дражев за освобождаването му като член на ОИК - Столична.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Столична община, Роман Чавдаров Дражев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров


КЦ/МБ
/ТЕ/