ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:49:31 02-12-2021
TE1747IR.003
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1025
София, 2 декември 2021 г.

ОТНОСНО: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща от Е. П. Б., адрес: ..., ел. поща: ... . Заявителят е посочил, че желае да му бъде предоставена обществена информация: заявление от 22 септември 2021 г. за регистрация на коалиция "Продължаваме Промяната" за участие в изборите за 47-мо Народно събрание от Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев както следва: ксерокопия на цитираното заявление и останалите документи (протокол, решение и др.) свързани с посоченото заявление. В заявлението не е конкретизирана информацията, която заявителят иска да му бъде предоставена, нито е посочена формата, в която желае да му бъде предоставена (няма отбелязване по посочените възможности в образеца на заявление).
Заявлението е с вх. номер ПВР-29-1/15.11.2021 г.
С писмо изх. номер ПВР-29-2/20.11.2021 г. Централната избирателна комисия е указала на заявителя - г-н Е. Б. да уточни и допълни заявлението си съобразно изискванията на чл. 29 ЗДОИ със следното: конкретно и изчерпателно описание на исканата за предоставяне информация и/или конкретни изброени документи, посочване на начина, по който желае да му бъде предоставена информацията/документите.
В отговор с вх. номер ПВРНС-29-6/26.11.2021 г. заявителят е предоставил заявление за достъп до информация по образец с уточнен предмет: "Заявление от 22 септември 2021 г. за регистрация на коалиция "Продължаваме Промяната" за участие в изборите за 47 Народно събрание от Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев", като е посочил, че начинът, по който желае да му бъде предоставена информацията, е ксерокопие на материален носител хартия.
След като се запозна със съдържанието на заявленията (първоначално и уточняващо), Централната избирателна комисия счита, че заявителят е изискал предоставяне на ксерокопие на частен документ - заявление от 22 септември 2021 г. за регистрация на коалиция "Продължаваме Промяната" за участие в изборите за 47-мо Народно събрание от Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев. Това искане на заявителя не представлява такова за достъп до обществена информация, тъй като изисканият документ няма характера на обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), по следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 3 ЗДОИ този закон се прилага за достъп до обществена информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Безспорно Централната избирателна комисия е задължен субект по смисъла на чл. 3 ЗДОИ.
Правото да се търси и получава информация е предпоставено от определянето на тази информация като общественозначима, като според дефиницията в чл. 2, ал. 1 ЗДОИ обществена по смисъла на закона е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Исканото със заявление вх. номер ПВР-29-1/15.11.2021 г., уточнено със заявление вх. номер ПВРНС-29-6/26.11.2021 г. копие на единичен частен документ, не представлява информация (носител на информация), която да е свързана с обществения живот в страната, и която да може да даде възможност на заявителят и/или други граждани да си съставят собствено мнение относно дейността на ЦИК, съответно не отговаря на дефиницията на закона за неговия предметен обхват.
Предвид изложеното Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление номер ПВР-29-1/15.11.2021 г., уточнено със заявление вх. номер ПВРНС-29-6/26.11.2021 г. от Е. П. Б., адрес: ..., ел. поща: ..., тъй като исканата информация няма характер на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ГС/ЕЛ


/ТЕ/