ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:40:01 02-12-2021
TE1738IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1023-МР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1023-МР
София, 2 декември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение номер 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия с вх. номер МР-06-18 от 26.11.2021 г. е постъпило писмо от Общински съвет - Пазарджик, с приложено решение номер 220 от 28.10.2021 г., с което е изменено решение номер 218 от 30.09.2021 г. за произвеждане на местен референдум в кметство Синитово, община Пазарджик, и е определена датата 19 декември 2021 г., неделя, за произвеждане на референдума.
Одобрените въпроси за референдума са:
1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение "Изменение и разширение на "Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци" да бъде реализирано в землището на с. Синитово?"
2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение "Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци" да бъде реализирано в землището на с. Синитово?
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с параграф 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Изменя Решение номер 719-МР от 12.10.2021 г., както следва:
- навсякъде в решението датата "21 ноември 2021 г." да се чете "19 декември 2021 г.";
- в т. 2 на решението датата "14 ноември 2021 г." да се чете "19 декември 2021 г.";
- в т. 3 на решението текстът "извън посоченото в т. 3" да се чете "извън посоченото в т. 2".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЦГ/ЛТ


/ТЕ/