ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:19:31 30-11-2021
TE1717IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1022-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1022-МИ
София, 30 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Борован, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. номер МИ-11-17/1 от 25.11.2021 г. от Петър Станев Петров - упълномощен представител на коалиция "БСП за България", за промяна в състава на ОИК - Борован. Предлага се на мястото на Катя Цветанова Климентова - секретар на ОИК, да бъде назначена Ани Мариянова Искренова.
Към предложението са приложени: заявление от Катя Цветанова Климентова за освобождаването й като секретар на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ани Мариянова Искренова; пълномощно в полза на Петър Станев Петров.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Борован, област Враца, Катя Цветанова Климентова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Борован, област Враца, Ани Мариянова Искренова, ЕГН ....
На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ССт/ЕЛ


/ТЕ/