ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:14:31 30-11-2021
TE1412IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1021-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1021-МИ
София, 30 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

Общинска избирателна комисия - Левски, с писмо вх. номер МИ-15-342 от 25.11.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение номер 262-МИ от 24.11.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА e обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, Стефан Петров Личев.
Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение номер 262-МИ от 24.11.2021 г. на ОИК - Левски; заверено копие от протокол номер 111 от 24.11.2021 г. от заседание на ОИК - Левски; заверено копие от препис-извлечение от акт за смърт номер 2864 от 21.11.2021 г. на Стефан Петров Личев; копие на справка от ТЗ "ГРАО" - Левски, за броя на населението по постоянен адрес на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен - 1755 жители към 23.11.2021 г., поради което в кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Левски, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ССт/ЛТ


/ТЕ/