ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:23:01 24-11-2021
TE1421IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1018

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1018
София, 24 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-40 от 19.11.2021 г., подадено от Д. Е. И., с адрес: . . . , тел. . . . , e-mail: . . . .
Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:
1. Жалба номер НС-22-2421 от 26.07.2021 г. публикувана ли е в Електронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до ЦИК и решенията по тях, и ако не - по силата на какво решение на ЦИК не е била публикувана? Желая да ми бъде предоставено копие на това решение.
2. На кой член на ЦИК е разпределена преписката по решението на Административен съд - София-град, номер 6329 от 03.11.2021 г. по мое дело срещу ЦИК номер 7645 от 2021 г.? Докладвано ли е това решение на заседание на ЦИК и ако да - на кое заседание (дата)?
3. Има ли протокол от това заседание? Ако да - желая да ми бъде предоставено копие на този протокол.
4. Какви мерки са предприети от ЦИК за изпълнение на горепосоченото решение на АССГ и кой служител е натоварен с тази задача?
В заявлението е посочено исканата информация да бъде предоставена по електронен път на адрес: . . . или, ако не е възможно - с писмо.
Централната избирателна комисия при преглед на подаденото заявление е установила, че подаденото заявление е съобразено със законовата разпоредба, регламентираща формата и начина за отправяне на искане за достъп до обществена информация, отговаря изцяло на изискванията и съдържа всички изискуеми реквизити, посочени в чл. 25 от ЗДОИ - искането съдържа трите имена на заявителя, описание на исканата информация, предпочитаната форма на предоставяне на достъп до същата и адреса за кореспонденция със заявителя.
Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ дефинира като обществена по смисъла на закона всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация, каквато е поисканата по т. 2 и т. 4 от заявлението, може да бъде ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации), каквито са по отношение на Решение номер 1017-ЗДОИ от 24 ноември 2021 г. на ЦИК. Разпределението на преписките в ЦИК в настоящия случай няма самостоятелен характер, още повече че по исканото заявление вече има предоставен достъп до обществена информация.
По отношение на искането по т. 1 и т. 3 от заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-29 от 12.06.2021 г. информацията е публична. Същата е публикувана на интернет страницата на ЦИК.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 34, ал.1 и чл. 37, ал. 1, т.1 и от Закона за достъп до обществена информация, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА достъп до обществена информация, съхранявана в Централната избирателна комисия, на Д. Е. И., с адрес: . . . , тел. . . . , e-mail: . . . по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-40 от 19.11.2021 г.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


РМ/ЕЛ

/ТЕ/