ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:20:31 24-11-2021
TE1418IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1017-ЗДОИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1017-ЗДОИ
София, 24 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-29 от 12.06.2021 г., подадено от Д. Е. И., с адрес: . . . , тел. . . . , e-mail: . . . .
Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация за всяка една от 464-те секции извън страната в изборния ден на 4 април 2021 г.:
1. Час и минута на изпращане на потвърждението от ЦИК за получаване на документите от СИК (точка 1 от част пета на Методическите указания).
2. Час и минута на изпращане на потвърждението (разписката) на редовността на документите на СИК (точка 7 от част пета на Методическите указания).
В искането е изявено желание информацията да бъде в таблична форма с указани параметри, както и въведените данни да бъдат в българско време.
В заявлението е посочено исканата информация да бъде предоставена по електронен път на адрес: . . . или, ако не е възможно - с писмо.
Централната избирателна комисия с писмо с изх. номер НС-22-2420 от 22.07.2021 г. е отказала да предостави обществена информация по заявлението с мотиви, че исканата информация не представлява такава.
В Централната избирателна комисия е постъпило Решение номер 6329 от 03.11.2021 г. по адм. дело номер 7645/2021 г. по описа на Административен съд - София-град, с вх. номер НС-08-227/2/09.11.2021 г.
С Решение номер 6329 от 03.11.2021 г. Административния съд е отменил по жалба на Д. Е. И. писмо изх. номер НС-22-2420 от 22.07.2021 г. на ЦИК. Административен съд - София-град е върнал преписката на ЦИК за ново произнасяне, по същото заявление при спазване на законоустановените срокове и при съобразяване указанията по тълкуването и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението.
Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на въпросите и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя исканата информация на електронен носител по посочената електронна поща.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 34 и чл. 41, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено от Д. Е. И., с адрес: . . . , тел. . . . , e-mail: . . . .
Информацията да се предостави по електронен път на посочената в заявлението електронна поща.
Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Административен съд - София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

РМ/ЕЛ

/ТЕ/