ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 22:12:31 23-11-2021
TE2210IR.005
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1016-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1016-МИ
София, 23 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-336 от 20.11.2021 г. е постъпила преписка от ОИК - Котел, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.
Приложени са: решение номер 208 от 16.11.2021 г. на ОИК - Котел, с което на основание чл. 42, ал. 4 ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Якуб Исмаилов Шабанов като кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен; протокол номер 38 от 16.11.2021 г.; решение номер 209 от 17.11.2021 г. на ОИК - Котел; протокол номер 39 от 17.11.2021 г. от заседание на ОИК - Котел; уведомление от 27.10.2021 г. от Коста Каранашев - кмет на община Котел; справка за съдимост от Районен съд - Котел, за Якуб Шабанов от 26.10.2021 г.; протокол от 21.10.2021 г. на Царевския районен съд; таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес от официалната страница на ГД "ГРАО" за броя на населението по постоянен адрес на кметство Тича към 15.09.2021 г. - 1148, поради което в кметство Тича, община Котел, област Сливен, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Котел, област Сливен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕЧ/МБ
/ТЕ/