ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 22:06:31 23-11-2021
TE2204IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1013-ПВР/НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1013-ПВР/НС
София, 23 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г., изм. и доп. с Решение номер 798-ПВР/НС от 25.10.2021 г. на ЦИК, относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Решение номер 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г., изм. и доп. с Решение номер 798-ПВР/НС от 25.10.2021 г., като създава нова т. 1.3:
"1.3. В случаите, когато възнаграждението на РИК се начислява съгласно т. 1.1., но за произведените избори са образувани повече от 400 секции, възнаграждението на РИК се преизчислява съгласно т. 1.2, считано от датата на започване на работа."ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова


СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

СС/МБ

/ТЕ/