ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:39:31 21-11-2021
TE1937IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1005-ПВР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1005-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на Dir.bg на резултати от допитвания на общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Стефан Божидаров Манов, регистриран наблюдател от БСЧИГП - Пловдив - заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК, с вх. номер С-33/21.11.2021 г. с твърдения за публикуване на резултати на интернет страницата на Dir.bg от гласуването в изборния ден по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата Dir.bg, при която установи, че на 21 ноември 2021 г. във времевия отрязък от 11:22 ч. до 15:45 ч. са публикувани няколко пъти резултати, според които контролните служби следят заведенията, в които се поръчва кафе и чай, както следва: в 11:22 ч. 58,2% поръчват генералско кафе, 41,8% професорски чай, а в 15:45 ч. - 64.5% поръчват генерално каже, а 34.3% професорски чай.
По този начин на читателите на сайта се показват междинните резултати за двамата кандидати за президент, за които се гласува на новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., получени чрез допитване до избирателите за техния вот, след като същите напускат избирателните секции.
Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Поради това Централната избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати от гласуването в проценти в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., на интернет страницата на Dir.bg представляват именно резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден на 21 ноември 2021 г., независимо че са обозначени като установени резултати от контрола, извършван върху заведенията по отношение на генералското кафе и професорския чай.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26, предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, за това, че на 21 ноември 2021 г. в 11.22 ч. е публикуван резултат от контролните служби, които следят заведенията: 58,2% поръчват генералско кафе, а 41,8% професорски чай, а в 15:45 ч. - 64.5% поръчват генерално каже, а 34.3% професорски чай, чрез които се визират междинните резултати от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., получени чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напускат избирателните секции, извършено от "ДИР.БГ" АД, с ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район "Оборище", пк 1000, бул. "Княз Александър Дондуков-Корсаков" номер 19, ет. 4, представлявано от Веска Георгиева Василева.
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на "ДИР.БГ" АД, с ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район "Оборище", пк 1000, бул. "Княз Александър Дондуков-Корсаков" номер 19, ет. 4, представлявано от Веска Георгиева Василева.
УКАЗВА на електронното издание на на "ДИР.БГ" АД незабавно да премахне от интернет страницата Dir.bg публикуваните резултати от социологически проучвания от гласуването в деня на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КЦ/ЕЛ
/ТЕ/