ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:00:02 08-03-2021
IS1859IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 2180-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 2180-НС
София, 8 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП "АТАКА", представлявана от председателя Волен Николов Сидеров, срещу решение номер 66-НС от 1 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпило по електронната поща писмо с вх. номер НС-15-74/05.03.2021 г., ведно с административната преписка, образувана по жалба с вх. номер 95/05.03.2021 г., подадена от ПП "АТАКА", представлявана от председателя Волен Николов Сидеров, срещу решение номер 66-НС от 1 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски.
Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, след като е констатирала, че на проведените консултации при кмета не е било постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобов дол, с решение номер 66-НС от 1 март 2021 г. е назначила членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от номер 100400001 до номер 100400024 в община Бобов дол, област Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложение номер 1, неразделна част от решението.
Единственият довод на жалбоподателя за оспорване на решение номер 66-НС от 1 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, се свежда до това, че ПП "АТАКА" е била лишена от представители в секционните избирателни комисии.
Преписката по жалбата е окомплектована от Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, и изпратена на ЦИК.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и образуваната въз основа на нея преписка на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, намира същата за процесуално недопустима, като подадена от правен субект, който не притежава необходимата активна легитимация и няма правен интерес от оспорването.
Жалбата на ПП "АТАКА" е подадена срещу решение номер 66-НС от 1 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, което е постановено на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 ИК. От проведените на 22.02.2021 г. при кмета на община Бобов дол консултации за назначаване на секционните избирателни комисии е видно, че в тях е участвала КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И ВМРО", която е била представлявана от упълномощени представители на всички партии от състава на коалицията. Упълномощеният представител на ПП "АТАКА" е бил Стоичко Кирилов Стоянов. Видно от протокола, представителят на ПП "АТАКА", макар и надлежно упълномощен като представител на коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И ВМРО", не е направил предложение за състави и ръководства на секционните избирателни комисии от името на коалицията, а е предложил конкретни лица като представители на ПП "АТАКА". Съгласие за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобов дол не е било постигнато, видно от съставения и приложен протокол от 22.02.2021 г. за проведените консултации, който обаче е бил подписан от упълномощения представител на ПП "АТАКА" без възражения и без особено мнение.
От гореизложеното е видно, че обжалваното решение касае разпределение, в което участва КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И ВМРО", а не ПП "АТАКА". При това положение следва да се съобрази обстоятелството, че в процеса на назначаване на секционните избирателни комисии в община Бобов дол участва КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И ВМРО" като парламентарно представена коалиция. Отделните политически партии от състава на коалицията нямат самостоятелно право на участие, поради което жалбата на ПП "АТАКА" е недопустима, тъй като само нарушаването на гарантираното от закона право на участие на парламентарно представена коалиция в този процес може да обоснове право на жалба.
Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. номер 95/05.03.2021 г., подадена от ПП "АТАКА", представлявана от председателя Волен Николов Сидеров, срещу решение номер 66-НС от 1 март 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаКИ/МБ

/ИС/