ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:42:01 02-03-2021
IS1841IR.039
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 2160-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 2160-НС
София, 2 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Трети изборен район - Варненски

Постъпило е предложение с вх. номер НС-10-70 от 02.03.2021 г. от Борислав Гуцанов - пълномощник на коалиция "БСП за България", за промени в състава на РИК в Трети изборен район - Варненски. Предлага се на мястото на Олег Димитров Атанасов - член на РИК, да бъде назначен за член на РИК Георги Петров Козарев от списъка на предложените резервни членове.
Към предложението е приложено заявление от Олег Димитров Атанасов за освобождаването му като член на РИК в Трети изборен район - Варненски. Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата и удостоверение на Георги Петров Козарев, и пълномощно от Корнелия Нинова - председател на партията, в полза на Борислав Гуцанов са налични в преписката по назначаване на РИК в Трети изборен район - Варненски.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Олег Димитров Атанасов, ЕГН . . . , и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Георги Петров Козарев, ЕГН . . . .
На назначения член да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Андреев


СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ГБ/МБ


/ИС/