ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:14:01 27-02-2021
MM1712IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 2147-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 2147-НС
София, 27 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив

Постъпило е заявление с вх. номер НС-15-38 от 25.02.2021 г. от Нина Гьошева - пълномощник на коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, ВМРО и АТАКА", за промени в състава на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив. Предлага се на мястото на Александър Костадинов Пецов - заместник-председател на РИК, назначен с Решение номер 2046-НС от 12 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, да бъде назначен за заместник-председател на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, Николай Георгиев Стойчев.
Към предложението е приложено: заявление от Александър Костадинов Пецов за освобождаването му като заместник-председател на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Николай Георгиев Стойчев.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, Александър Костадинов Пецов, ЕГН . . ., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, Николай Георгиев Стойчев, ЕГН . . .
На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

БА/ЕЛ

/ММ/