ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:13:31 27-02-2021
MM1712IR.006
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 2146-МР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 2146-МР
София, 27 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение с нестопанска цел в обществена полза "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ" (СНЦ "БНАПП") за участие с наблюдател в общия местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. номер МР-18-31 от 27.02.2021 г. чрез електронната поща в Централната избирателна комисия, подписано чрез електронен подпис от сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ" (СНЦ "БНАПП"), представлявано от Цветелина Валентинова Панбукчиян, за регистрация за участие с наблюдател в местния референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г.
Към заявлението е приложена декларация по образец (Приложение номер 30-ПВР/НР от изборните книжа) - 1 (един) бр.
От удостоверение от Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че сдружението има предмет на дейност - защита на конституционните и граждански права и е определено за извършване на дейност в обществена полза.
Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел I на Решение номер 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.
Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 - 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение номер 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ" (СНЦ "БНАПП") за участие с наблюдател в местния референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г. като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдател 1 (един) представител на сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ" (СНЦ "БНАПП") за страната, както следва:
Цветелина Валентинова Панбукчиян, ЕГН . . .
Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.
На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Андреев

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


ЦГ/ЕЛ

/ММ/