ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:46:01 25-02-2021
MM1841IR.041
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 2133-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 2133-МИ
София, 25 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Пирдоп, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-10-8 от 24.02.2021 г. от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно предложение на ПП "ГЕРБ" за назначаване на досегашния член на ОИК Елисавета Иванова Вуковска за председател на ОИК - Пирдоп, на мястото на Димитринка Андреева Николова, на която предсрочно са прекратени пълномощията с Решение номер 2088-МИ от 17.02.2021 г. на ЦИК. С писмото е направено предложение на освободеното място на член на ОИК да бъде назначена Яна Илийчева Мечева, от списъка на предложените резервни членове. Копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК са налични в преписката по назначаване на ОИК - Пирдоп. Към списъка на резервите са приложени допълнителни документи.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Пирдоп, Софийска област, Елисавета Иванова Вуковска, ЕГН . . ., досегашен член на ОИК, и анулира издаденото удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пирдоп, Софийска област, Яна Илийчева Мечева, ЕГН . . ., от списъка на резервните членове.
На назначените председател и член на ОИК - Пирдоп, да бъдат издадени удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Андреев

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


/ММ/