ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 08:12:01 17-02-2021
IS0809IR.003
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 2070-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 2070-НС
София, 16 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ", подписано от Петър Николаев Клисаров в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под номер 9 на 14 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Към заявлението са приложени:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 28.01.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. номер 14445/2005 г.
2. Удостоверение номер 48-00-334 от 08.02.2021 г. на Сметната палата.
3. Образец от подписа на представляващия партията.
4. Образец от печата на партията.
5. Вносна бележка, издадена от "Юробанк България" АД от 05.02.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
6. Банкова референция с изх. номер 1126 от 28.01.2021 г., издадена от "Юробанк България" АД за актуална банкова сметка.
7. Името на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3347 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.
От протокол с вх. номер НС-04-03-20 от 16 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД "ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ".
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква "а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира партия "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ДД/ЛТ


/ИС/