ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:08:01 27-01-2021
MM1805IR.052
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1959-НС/МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1959-НС/МИ
София, 27 януари 2021 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

По електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. номер ЦИК-14-1 от 25.01.2021 г. от Георги Миланов - кмет на община Иваново, област Русе, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в с. Иваново, ул. "Олимпийска" номер 75, сграда с идентификатор 32095.1.180.1, административната сграда на община Иваново, складово помещение номер 1 в приземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в сградата на община Иваново. Изборните книжа и материали ще бъдат временно преместени в съседно помещение - складово помещение номер 2 в приземния етаж в същата сграда.
Съгласно Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се в с. Иваново, ул. "Олимпийска" номер 75, сграда с идентификатор 32095.1.180.1, административната сграда на община Иваново, складово помещение номер 1 в приземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г., във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в сградата на община Иваново, като изборните книжа и материали ще бъдат временно преместени в съседно помещение - складово помещение номер 2 в приземния етаж в същата сграда.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.
Помещението, в което ще бъдат преместени изборните книжа и материали, да се запечата по реда на Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаГБ/МБ


/ММ/