ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:21:01 22-01-2021
RM1818IR.035
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР - 1953-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1953-МИ
София, 22 януари 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Баните, област Смолян

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-06-161 от 21.01.2021 г. е постъпило писмо от община Баните, област Смолян, с приложено предложение от Севда Антимова Чолакова - упълномощен представител на коалиция "БСП за България" за промяна в ОИК - Баните. Предлага се на мястото на Искра Алекова Маджарова, секретар на ОИК, да бъде назначена Галя Димитрова Панчугова.
Приложени са: заявление от Искра Алекова Маджарова за освобождаването й като секретар на ОИК - Баните, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Галя Димитрова Панчугова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Баните, област Смолян, Искра Алекова Маджарова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Баните, област Смолян, Галя Димитрова Панчугова, ЕГН . . .
На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева


ЕЧ/МБ

/РУМ/