ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 10:28:31 20-01-2021
RM1025IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1933-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1933-МИ
София, 19 януари 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия "Движение 21" за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.
Постъпило е заявление от партия "Движение 21", подписано от Д. В. Г. - упълномощен от представляващия партията Татяна Дончева Тотева, заведено под номер 5 на 18 януари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна, за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора, за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас, за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас и за кмет на община Баните, област Смолян, насрочени на 28 февруари 2021 г.
Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: Движение 21.
Към заявлението са приложени:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 11.01.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. номер 7517/2003г.
2. Удостоверение номер 48-00-11 от 15.01.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.
3. Пълномощно от 15.01.2021 г. в полза на Д. В. Г.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение номер 1051-МИ от 11.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение номер 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия "Движение 21" за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква "а", чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА партия "Движение 21" за участие в частичните избори за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна, за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора, за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас, за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас и за кмет на община Баните, област Смолян, насрочени на 28 февруари 2021 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Движение 21.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ

/РУМ/