ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:45:31 02-07-2020
PP1244IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1832

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1832
София, 2 юли 2020 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация


На основание чл. 48, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация, приет с Решение номер 1489 от 04.06.2015 г., ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. и доп. с Решение номер 3406 от 2016 г., ДВ, бр. 66 от 2016 г., изм. и доп. с Решение номер 175 от 17.04.2019 г., ДВ, бр. 34 от 2019 г., съгласно приложението.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


/ПП/