ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:00:31 25-06-2020
PP1259IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1831-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1831-МИ
София, 25 юни 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област

Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-369 от 23.06.2020 г. от Атанас Ангелов Танев за освобождаването му като секретар на ОИК - Своге, Софийска област, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Своге, Софийска област, Атанас Ангелов Танев, ЕГН . . ., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КС/ЛТ

/ПП/