ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:24:01 18-06-2020
PP1523IR.023
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1828-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1828-МИ
София, 18 юни 2020 г.


ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Разград, област Разград

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-10-31 от 16.06.2020 г. от Валентин Стефанов Василев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промени в състава на ОИК - Разград. Предлага се за член на ОИК - Разград, да бъде назначен Хубан Евгениев Соколов на мястото на Диана Христова Йорданова, освободена с Решение номер 1707-МИ от 10.12.2019 г. на ЦИК.
Към заявлението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Хубан Евгениев Соколов и 1 бр. пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Разград, област Разград, Хубан Евгениев Соколов, ЕГН ...
На назначения член на ОИК - Разград, да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ЕЧ/МБ

/ПП/