ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:58:31 16-06-2020
MM1657IR.038
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1825-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1825-МИ
София, 16 юни 2020 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на "ПИРИНСКО КОМ" ЕООД, представлявано от Иван Добринов Хамбарджийски, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка и се запозна с фактите и обстоятелствата, посочени в Акт номер 42-МИ от 4 ноември 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен въз основа на Решение номер 1651-МИ от 3 ноември 2019 г. на ЦИК от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против "ПИРИНСКО КОМ" ЕООД, представлявано от Иван Добринов Хамбарджийски, едноличен собственик на капитала и управител, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, п.к. 2700, Стопански двор номер 1, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК), затова че на 3 ноември 2019 г. - втори тур на изборите за общински съветници и за кметове, в 16:32 ч., в гр. Благоевград, на интернет страницата на информационния сайт на Pirinsko.com е публикувана информация за наличие на резултати от проучвания в изборния ден с подзаглавие "Изненада в крепост на Цветанов - Благоевград! Камбитов отстъпва с 45 % кметския пост на Томов с 52%!", установи, че е извършено нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната, за което е предвидено наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.
АУАН номер 42-МИ от 4 ноември 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН в ЦИК не е постъпило писмено възражение по АУАН номер 42-МИ от 4 ноември 2019 г. от "ПИРИНСКО КОМ" ЕООД, ЕИК 203476818, представлявано от Иван Добринов Хамбарджийски.
Установеното в АУАН номер 42-МИ от 4 ноември 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 1651-МИ от 3 ноември 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 42-МИ от 4 ноември 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 159 от 03.11.2019 г. на ЦИК, жалба с вх. номер С-126-2 от 3 ноември 2019 г., копие от интернет страницата на Pirinsko.com от 3 ноември 2019 г., 18:57:13 часа, на която са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет в изборите за общински сътрудници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
От установеното в Решение номер 1651-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК, както и в АУАН номер 42-МИ от 4 ноември 2019 г. е налице яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.
За установеното в Решение номер 1651-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК и АУАН номер 42-МИ от 4 ноември 2019 г. нарушение към 3 ноември 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК на нарушителят се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
След като ЦИК провери АУАН номер 42-МИ от 4 ноември 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от "ПИРИНСКО КОМ" ЕООД, представлявано от Иван Добринов Хамбарджийски, едноличен собственик на капитала и управител, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за "маловажен", доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност, на деянието и дееца, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Поради това следва да се наложи минималният размер на глоба от 2000 (две хиляди) лева, предвиден в закона.
Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на "ПИРИНСКО КОМ" ЕООД, ЕИК 203476818, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, п.к. 2700, Стопански двор номер 1, представлявано от Иван Добринов Хамбарджийски, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЛТ

/ММ/