ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:56:01 16-06-2020
MM1455IR.016
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1827-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1827-МИ
София, 16 юни 2020 г.


ОТНОСНО: приемане на хронограма за новите избори за кметове, насрочени на 27 септември 2020 г.


На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема хронограма за новите избори за кметове, насрочени на 27 септември 2020 г., съгласно приложението.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/МБ

/ММ/