ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:04:01 16-06-2020
MH1303IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1826-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1826-МИ
София, 16 юни 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна


Общинска избирателна комисия - Вълчи дол, с писмо номер МИ-15-344 от 12.06.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение номер 117-МИ от 19.05.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА предсрочно са прекратени пълномощията на Богдан Дочев Богданов като кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна.
Към уведомлението са приложени следните документи: решение номер 117-МИ от 19.05.2020 г. на ОИК - Вълчи дол; решение номер 118-МИ от 26.05.2020 г. на ОИК - Вълчи дол и препис-извлечение от акт за смърт на Богдан Дочев Богданов.
Съгласно справка от ГД ГРАО броят на жителите по постоянен адрес в с. Брестак е 756 към 15 юни 2020 г., поради което кметство Брестак отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Вълчи дол, област Варна, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ТЦ/ЕЛ
/МХ/