ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:28:01 09-06-2020
MH1227IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1824-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1824-МИ
София, 9 юни 2020 г.


ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове и възлагане на отпечатването на бюлетините на кметовете на общини

На основание чл. 6, ал. 3, чл. 398 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 209, чл. 215, чл. 464, чл. 468 от Изборния кодекс и писмо вх. номер ЧМИ-03-1/21.05.2020 г. на Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове, както следва:
1. Хартиените бюлетини за гласуване
1.1. Кметът на община, на територията на която се произвежда нов или частичен избор, сключва договор за отпечатването на хартиените бюлетини с Печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм. и доп., бр. 27 от 2019 г.) съгласно чл. 209, ал. 1 ИК. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия (ЦИК) или Общинската избирателна комисия (ОИК). За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини ОИК подават по електронен път до ЦИК и до кмета на общината информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината за съответния вид избор. Общинските избирателни комисии утвърждават бюлетините за печат за първия тур, както и заявения от кмета на общината тираж, по ред, определен с решение на ЦИК.
1.2. При произвеждане на втори тур за кмет ОИК подават по електронен път информацията за кандидатите за кметове, които ще участват във втория тур на изборите, и утвърждават бюлетините за печат по ред, определен с решение на ЦИК.
1.3. Общинските администрации изпращат на ОИК и на ЦИК не по-късно от сроковете, посочени в Изборния кодекс и съответната хронограма за изборите, информация за броя на избирателите по общини, райони или кметства съгласно предварителните избирателни списъци.
1.4. Бюлетините се изработват съгласно образец и технически характеристики, утвърдени с решение на ЦИК. Общинската администрация, съвместно с общинската избирателна комисия, организира получаването и съхранението на хартиените бюлетини в общинската администрация.
Общинската избирателна комисия контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в общинската администрация.
Дейностите по охрана на бюлетините в процеса на доставката и съхранението им се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.
За осъществяване на контрол при отпечатването на бюлетините се прилага Решение номер 1823-МИ от 9 юни 2020 г. на ЦИК.
2. Други изборни книжа и материали
2.1. Изработването, доставката и съхранението на другите изборни книжа и материали, включително протоколи на секционните избирателни комисии и общинските избирателни комисии за отразяване на данните и резултатите от гласуването, се организира от общинските администрации. Общинската избирателна комисия съгласува предоставена от общинската администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно параграф 3, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
2.2. По неуредени въпроси по тази точка относно изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се прилага Решение номер 606-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СС/МБ
/МХ/