ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:33:01 04-06-2020
MM1732IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1822-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1822-МИ
София, 4 юни 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Плевен, област Плевен

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-02 от 02.06.2020 г. е постъпила оставка от Владислав Нанков Найденов за освобождаването му като член на ОИК - Плевен.
С вх. към номер МИ-10-28 от 02.06.2020 г. е постъпило заявление от Светослав Александров Доков - упълномощен представител на коалиция "Обединени патриоти" на мястото на Владислав Нанков Найденов за член на ОИК - Плевен, да бъде назначен Владислав Константинов Константинов.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и копие от диплома за завършено висше образование на Владислав Константинов Константинов и пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Плевен, област Плевен, Владислав Нанков Найденов, ЕГН . . ., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плавен, област Плевен, Владислав Константинов Константинов, ЕГН . . ..
На назначения член на ОИК - Плевен, да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

БА/ЛТ

/ММ/