ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:32:31 04-06-2020
MM1731IR.009
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1821

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1821
София, 4 юни 2020 г.

ОТНОСНО: приемане Правила за дейността на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване към Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 48 от Изборния кодекс и параграф 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема Правила за дейността на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване към Централната избирателна комисия, приложение към настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
АА/ЛТ

/ММ/