ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:44:31 28-05-2020
PP1843IR.031
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕP 1820-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1820-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич

Общинска избирателна комисия - Добричка, с писмо вх. номер МИ-15-325 от 26.05.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение номер 205-МИ от 08.05.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Йордан Божанов Костадинов като кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич.
Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК - Добричка, с приложено заверено копие от решение номер 205-МИ/08.05.2020 г. на ОИК - Добричка; заверено копие от решение номер 206-МИ/21.05.2020 г. на ОИК - Добричка, за уведомяване на Централната избирателна комисия на наличието на обстоятелства за насрочване на частичен избор за кмет на кметство; заверено копие от протокол номер 43 от 08.05.2020 г. от заседание на ОИК -Добричка; заверено копие от протокол номер 44 от 21.05.2020 г. от заседание на ОИК - Добричка; копие на писмо от кмета на община Добричка, че броят на населението с постоянен адрес в с. Житница към 15.03.2020 г. е 475, поради което кметство Житница, община Добричка, област Добрич, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Добричка, област Добрич, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


/ПП/