ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:29:01 28-05-2020
PP1728IR.030
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1819-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1819-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Димитров Петков - представляващ МК "Ние, гражданите", срещу решение номер 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия - Плевен

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия - Плевен, е постъпила с вх. номер МИ-15-326 от 26.05.2020 г. жалба от Стефан Димитров Петков - представляващ МК "Ние, гражданите", срещу решение номер 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия - Плевен, ведно с административната преписка.
Жалбоподателят твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно. Счита същото за злоупотреба с власт и постановено при явно несъобразяване с влязло в сила решение номер 762/18.12.2019 г. по адм.д. номер 1210/2019 г. на Административен съд - Плевен, потвърдено с решение номер 2607/19.02.2020 г. по адм.д. номер 1151/2020 г. на Върховния административен съд. Моли оспореното решение да бъде отменено като незаконосъобразно.
Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.
С молба с вх. номер 444/15.05.2020 г. Стефан Димитров Петков като представляващ МК "Ние, гражданите" е поискал изплащане на присъдените в полза на коалицията разноски с решение номер 762/18.12.2019 г. по адм.д. номер 1210/2019 г. на Административен съд - Плевен. В молбата е посочена банкова сметка, но липсват приложени документи, в т.ч. изпълнителен лист.
Общинската избирателна комисия - Плевен, е мотивирала оспореното решение с липса на представен изпълнителен титул (изпълнителен лист) и липса на собствен бюджет на ОИК - Плевен.
При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна. Правилата за финансовата дисциплина и контрол при плащания на вземания срещу държавата, в т.ч. за присъдени разноски по приключени влезли в сила съдебни решения, административни дела изискват разходването на бюджетни средства да се извършва само при представен оригинален документ, в т.ч. изпълнителен лист. Същите се съдържат в редица законови и подзаконови нормативни актове от действащото законодателство - Закона за счетоводството, Закона за данък добавена стойност (чл. 114) и Правилника за приложение на Закона за данък добавена стойност (чл. 79, ал. 7). От друга страна, общинските избирателни комисии не са юридически лица и нямат самостоятелен бюджет. Това обаче не е аргумент за оставяне на молбата без уважение, тъй като при редовни документи, в т.ч. представен оригинален изпълнителен лист, съответните присъдени разноски се изплащат от бюджета на Централната избирателна комисия като първостепенен разпоредител с бюджет съгласно чл. 46, ал. 2 от Изборния кодекс.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стефан Димитров Петков - представляващ МК "Ние, гражданите", срещу решение номер 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия - Плевен.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Плевен.
Решенията на ОИК - Плевен, подлежат на обжалване пред Административен съд - Плевен чрез ОИК - Плевен в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
НН/ЛТ

/ПП/