ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:15:01 28-05-2020
MH1614IR.012
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1818-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1818-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-18 от 11.03.2020 г. е постъпило писмо от Веселин Марешки - председател на ПП ВОЛЯ, с предложение за член на ОИК - Костенец, да бъде назначена Диана Цанкова Йотова-Петкова, на мястото на освободената с Решение номер 1778-МИ от 28 февруари 2020 г. на ЦИК Емануела Николаева Миликина.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Диана Цанкова Йотова-Петкова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Костенец, Софийска област, Диана Цанкова Йотова-Петкова, ЕГН Е
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕЧ/ЕЛ
/МХ/