ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:05:01 28-05-2020
PP1604IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1817-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1817-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Чупрене, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпила молба по електронната поща с вх. номер МИ-15-327 от 26.05.2020 г. от Любослава Венелинова Йорданова за освобождаването й като член на ОИК - Чупрене, поради несъвместимост (назначаване за секретар на община Димово).
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Чупрене, област Видин, Любослава Венелинова Йорданова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаЦГ/ЕЛ


/ПП/