ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:03:01 28-05-2020
PP1602IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1816-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1816-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Берковица

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-26 от 20.05.2020 г. е постъпило заявление от Гроздан Георгиев Генов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на ОИК - Берковица. Предлага се за член на ОИК - Берковица, да бъде назначена Петя Тодорова Христова на мястото на Биляна Милотинова Стаменова, освободена с Решение номер 1701-МИ от 03.12.2019 г. на ЦИК.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, копие от диплома за завършено висше образование на Петя Тодорова Христова и пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Берковица, област Монтана, Петя Тодорова Христова, ЕГН ....
На назначения член на ОИК - Берковица, да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


МД/ЕЛ

/ПП/