ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:01:01 28-05-2020
PP1600IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1815-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1815-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Димитровград, област Хасково

Постъпило е предложение до Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-11-8 от 27.05.2020 г. от Койчо Вълчев, упълномощен представител на коалиция "БСП за България" за назначаване на Иван Желязков Караиванов за член на ОИК - Димитровград, на мястото на Милена Горанова Зетова, освободена с Решение номер 1807-МИ от 14 май 2020 г. на ЦИК.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Желязков Караиванов и копие от пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Димитровград, област Хасково, Иван Желязков Караиванов, ЕГН Е .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ


/ПП/